r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 
DO OCENY OFERT
11-04-2016

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 
DO OCENY OFERT


  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 14 kwietnia 2016 r. do godz. 1530.
do Urzędu Gminy Trzydnik Duży na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w godzinach pracy urzędu.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,
  • mają doświadczenie w zakresie składania ofert na realizację zadania publicznego oraz jego realizacji
    i rozliczenia,
  • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,

O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 15 kwietnia 2016 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel. 15 873 18 79 wew. 315 lub na adres
e-mail: radagminy@trzydnikduzy.pl 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: