r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ogłosznie Wójta Gminy o dodatkowym naborze
22-03-2016

Ogłosznie Wójta Gminy o dodatkowym naborze

W związku z przystąpieniem Gminy Trzydnik Duży do ,,Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

informuję, że w terminie do 29 kwietnia 2016 r. w tut. Urzędzie, pokój nr 15 będą przyjmowane w ramach  naboru uzupełniającego /dodatkowego/ wnioski od osób fizycznych o udzielenie dofinansowania na pokrycie do 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z dachów budynków położonych na terenie gminy Trzydnik Duży w 2016 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest.

We wniosku należy podać ilość w metrach kwadratowych wyrobów zawierających azbest, numer ewidencyjny nieruchomości na której jest usytuowany budynek.

Do wniosku  o  dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych  należy dołączyć: 

  • zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowymw Kraśniku,
  • pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej gminy www.trzydnikduzy.pl oraz w Urzędzie pokój nr 15.

Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (15) 873-18-79
wew. 325.

Wójt Gminy

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: