r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja
29-05-2019

Informacja

O zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok.
  1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.
  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
 
Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A (pok. 8).
 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 10 czerwca 2019 r.
 
Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzydnik Duży w zakładce „Raport o stanie gminy” oraz na stronie internetowej w/w Urzędu. Informacja zostaje także ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Trzydnik Duży.
 
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj a także w sekretariacie Urzędu Gminy Trzydnik Duży (pok. 8) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 13).
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: