r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Umowa na Rewitalizację Gminy Trzydnik Duży podpisana!
26-03-2019

Umowa na Rewitalizację Gminy Trzydnik Duży podpisana!

W dniu 25 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja w Gminie Trzydnik Duży” w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL na lata 2014 – 2020.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym wraz z zakupem wyposażenia (w tym scena mobilna), Budowa siłowni zewnętrznej przy Centrum Organizacji Imprez Sportowych i Kulturalnych w Trzydniku Dużym, Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, oświetlenia i remont ogrodzenia placu w centrum miejscowości Olbięcin. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 903 763,85zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 1 196 605,17 zł i dotacja celowa w kwocie 140 777,07 zł, pozostała cześć wydatków to koszty własne Gminy Trzydnik Duży. Realizacja zadania  została przewidziana na lata 2020-2021.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: