r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych
01-02-2016

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Trzydnik Duży otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2016 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 3 lutego 2016 r. do godz. 1530.
do Urzędu Gminy Trzydnik Duży na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu).

 

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w godzinach pracy urzędu.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość, 
  • mają doświadczenie w zakresie składania ofert na realizację zadania publicznego oraz jego realizacji i rozliczenia,
  • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,

 

O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 4 lutego 2016 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel. 15 873 18 79 wew. 315 lub na adres e-mail: radagminy@trzydnikduzy.pl 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy [plik doc, rozmiar 20 kb]

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: