r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Trzydnik Duży do "Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"
07-10-2015

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Trzydnik Duży do "Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"

W związku z przystąpieniem Gminy Trzydnik Duży do ,, Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania ”
informuję, że w terminie   od 2 listopada  do 27 listopada 2015 r. w tut. Urzędzie, pokój nr 15 będą przyjmowane  w ramach  naboru wnioski  od osób fizycznych o udzielenie dofinansowania na pokrycie do 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z posesji położonych na terenie gminy Trzydnik Duży w 2016 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której są zgromadzone na pryzmie a zdemontowane przed i po 2004 r.
 
We  wniosk [pobierz plik PDF]  należy podać ilość w metrach kwadratowych wyrobów zawierających azbest , numer ewidencyjny nieruchomości na której jest usytuowany budynek  lub pryzma eternitu
.
 Do wniosku  o  dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych:
 
 1/  z dachów budynków należy dołączyć:  
 - zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym                                w Kraśniku ,
- pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu 
wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku
 2/ z pryzm zgromadzonych na nieruchomości po 2004 r.  należy dołączyć : 
 
Druki wniosków, załącznik (oświadczenie) oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej  gminy www.trzydnikduzy.pl oraz w Urzędzie pokój nr 15.
 
Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu /15/ 8731879 w. 325.
 
                                                                        Wójt Gminy
Franciszek Kwiecień
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: