r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek
04-08-2015

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek

Wójt Gminy Trzydnik Duży Zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska gm. Trzydnik Duży.

  

1. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm/ w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 223 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca Ziemiańska, gm. Trzydnik Duży, powiat kraśnicki, województwo lubelskie a nieruchomością sąsiednią oznaczoną numerem 224, stanowiących własność osób fizycznych.

      W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

- analiza stanu prawnego nieruchomości,

- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczenia na gruncie,

- sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

3. Termin realizacji zamówienia.

Trzy miesiące od podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Termin i miejsce składania ofert.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznikdo niniejszego  rozeznania cenowego osobiście lub pocztą w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godz. 12ºº w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży, pokój nr 8 w godz. od 7³º do 15³º.

Otwarcie ofert nastąpi 18.08.2015 r. godz. 12ºº.

5. Kryterium oceny i wyboru oferty.

Najniższa cena.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym, pokój numer 15 lub telefonicznie pod numerem telefonu 15 8731879 wew.325.

 

 Zaproszenie do złożenia oferty

 Formularz ofertowy

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: