r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy
22-06-2015

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy

Informuję, że IX sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

ST.0001.6.2015

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2014 rok wraz z:
  a)  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,
  b)  informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży,
  c)   stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży,
  d) dyskusja. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzydnik Duży z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzydniku Dużym za rok 2014;
  b)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym za rok 2014;
  c)    zmiany Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015;
  d)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  e)   wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Trzydnik Duży w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
  f)    sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie podziału Gminy Trzydnik Duży na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad IX sesji.
Przewodniczący Rady
 
Marek Kosikowski

              

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: