r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TRZYDNIK DUŻY
22-04-2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TRZYDNIK DUŻY

Gmina Trzydnik Duży przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzydnik Duży”, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

 

Uwaga!

Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

 

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET ON-LINE LUB POBRANIA ICH

 

ANKIETY ON-LINE

  

 

ANKIETY DO POBRANIA

 

Ankietę w wersji papierowej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzydniku
Dużym, pok. nr 23. Wypełnioną ankietą należy
przesłać mailowo na adres: budownictwo@trzydnikduzy.pl lub
przekazać osobiście w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym, pok. nr 23

 

Termin składania wypełnionych ankiet upływa 9 maja 2015.

 

Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Trzydnik Duży !

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: