r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Zaproszenie do udziału w otwartych konsultacjach
05-03-2015

Zaproszenie do udziału w otwartych konsultacjach

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

 

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów,
przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych
Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych
przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań
skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub
rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

  Na spotkaniach chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo realizować w nowym okresie
programowania na swoim terenie.

  Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
będzie obejmować:

  • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji
LSR;

  •Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

  • Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów
rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i
nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług
rolniczych;

  • Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem
przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem
zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez
pracy;

  • Rozwój produktów lokalnych;

  • Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: ◦turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej,

  ◦technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub
modernizacji dróg lokalnych

Konsultacje dla mieszkańców gminy Trzydnik Duży odbędą w dniu 12 marca
2015 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: