r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy
20-02-2015

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy

Informuję, że V sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. (czwartek) 
o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2014 r. 
 6. Informacja z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych przez OPS w 2014 r. oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez OPS w Trzydniku Dużym za 2014 r. 
 7. Raport z wykonania w 2014 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – efekty realizacji. 
 8. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.
 9. Podjęcie uchwał: 
  1. w sprawie  podziału Gminy Trzydnik Duży na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
  2. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
  3. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
  4. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,  
  5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
  6. w sprawie zmiany Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 
  7. 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015. 
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad V sesji.  

Przewodniczący Rady

Marek Kosikowski

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: