r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
17-02-2015

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

przeprowadzonego w dniu 2 lutego 2015 roku
 
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Trzydnik Duży przeprowadzonym w dniu 2 lutego 2015 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:
 
 1. Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień „POMOCNI LUDZIOM” do realizacji zadania: „Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum.” Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4 000,00 zł;
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „RAZEM” do realizacji zadania: „Organizacja obozu terapeutyczno-wypoczynkowego.” Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 21 000,00 zł;
 3. Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień „POMOCNI LUDZIOM” do realizacji zadania: „Realizacja programu terapeutycznego ponadpodstawowego dla osób uzależnionych.” Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 3 600,00 zł;
 4. Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień „POMOCNI LUDZIOM” do realizacji zadania: „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Rzeczycy Ziemiańskiej.” Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 11 000,00 zł;
 5. Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień „POMOCNI LUDZIOM” do realizacji zadania: „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Olbięcinie.” Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 11 000,00 zł;
 6. Gminny Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” do realizacji zadania:
  „Organizacja kompleksowej działalności sekcji piłki nożnej.”
  Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 65 000,00 zł;
 7. Klub Sportowy GOK Trzydnik Duży do realizacji zadania:
  „Organizacja kompleksowej działalności sekcji piłki siatkowej.”
  Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 12 000,00 zł;
 8. Klub Sportowy GOK Trzydnik Duży do realizacji zadania:
  „Organizacja kompleksowej działalności sekcji tenisa stołowego.”
  Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 13 000,00 zł;
 
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 9 stycznia 2015 r. na realizację zadań publicznych w części obejmującej poniższe zadania: 
 1. Organizacja ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnieniowej. 
 2. Organizacja trzeźwościowego rajdu rowerowego. 
 3. Organizacja konferencji propagującej zdrowe obyczaje. 
 4. Organizacja imprez o tematyce uzależnieniowej.
Na w/w zadania nie złożono żadnej oferty. 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: