r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy
02-02-2015

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy

Informuję, że IV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 4 lutego 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)
ST.0001.1.2015
 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II i III sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 
 5. Prezentacja koncepcji lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy Trzydnik Duży. 
 6. Podjęcie uchwał: 
  1. w sprawie  określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
  2. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży,
  3. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy Trzydnik Duży, 
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu, 
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu, 
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,  
  7. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Trzydnik Duży, 
  8. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Trzydnik Duży i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
  9. w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,  
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  11. w sprawie zmiany Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015. 
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad IV sesji.  
 
   
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: