r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
17-09-2014

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

W PROJEKCIE „STARTUJ Z BIZNESEM”
 
Powołując się na zapisy z Regulaminu Projektu §6 dział II pkt.2a Fundacja,, Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje o przedłużeniu naboru  formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie ,,Startuj z biznesem” realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących  powiatów województwa lubelskiego:  
  • kraśnickiego,

  • opolskiego,

  • świdnickiego.

 
Zgodnie z §6 dział  II  Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób w tym:
  • 50 osób bezrobotnych (27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych (4 kobiety i 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych)
  • 10 osób nieaktywnych zawodowo (5 kobiet, 5 mężczyzn)

Preferowaną grupę docelową stanowią;
  • Osoby w wieku 15-30 lat, w tym osoby uczące się  lub kształcące.
  • Kobiety, w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
 
Przedłużony nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w okresie 

od 15.09.2014r do 19.09.2014r. w godzinach 8:00 – 16:00

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera 
w biurze projektu: "Startuj z biznesem"  znajdującego się pod adresem:

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" 
Budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
 
 
W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera  za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień i godzinę wpływu do biura projektu.

Regulamin rekrutacyjny i dokumenty rekrutacyjne  są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz  do pobrania na stronie internetowej www.fpcp.org.pl w zakładce projekty / "Startuj  z biznesem" / Dokumenty http://fpcp.org.pl/startuj_z_biznesem/index.php/dokumenty

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych. 

Biuro projektu  „Startuj z biznesem”
Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
Tel.(081) 470 09 00,
fax.(081) 470 09 30
e- mail: startujzbiznesem@fpcp.org.pl
 
 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: