r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków  - USUWAMY AZBEST
22-06-2015

Ogłoszenie o naborze wniosków - USUWAMY AZBEST


W związku z przystąpieniem Gminy Trzydnik Duży do ,,Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” informuję, że w terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2015 r. w tut. Urzędzie, pokój nr 15 będą przyjmowane w ramach  uzupełniającego naboru wniosków od osób fizycznych o udzielenie dofinansowania na pokrycie do 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z dachów budynków położonych na terenie gminy Trzydnik Duży w 2015 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest. 
 
We wniosku należy podać ilość w metrach kwadratowych wyrobów zawierających azbest, numer ewidencyjny nieruchomości na której jest usytuowany budynek.
 
 Do wniosku o  dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowychnależy dołączyć:  
 
  • zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Kraśniku,

  • pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.
 
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej gminy www.trzydnikduzy.pl oraz w Urzędzie pokój nr 15.
 
Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu /15/ 8731879 w. 325.
 
Wójt Gminy
Franciszek Kwiecień
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: