r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu - Startuj z biznesem
23-07-2014

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu - Startuj z biznesem

Fundacja,, Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie ,,Startuj z biznesem” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego: kraśnickiego, opolskiego oraz świdnickiego.
 
Zgodnie z §6 dział II Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób w tym:
  • 50 osób bezrobotnych ( 27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych

(4 kobiety i 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych)
  • 10 osób nieaktywnych zawodowo ( 5 kobiet, 5 mężczyzn)

Preferowaną grupę docelową stanowią;
  • Osoby w wieku 15-30 lat, w tym osoby uczące lub kształcące się.

Kobiety, w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka
 
W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
 
1. wsparcie szkoleniowo – doradcze dla wszystkich uczestniczek projektu obejmujące:
a. Diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych i opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu – 1 godzina
b. Szkolenie grupowe „ABC Przedsiębiorczości” – 50 godzin
c. Doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu – min. 2 godziny dla każdego uczestnika
 
2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 45 osób w kwocie maksymalnie 33 000 zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

3. Wsparcie pomostowe:
a. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 45 osobom, w kwocie do 500 zł. w formie comiesięcznych transz przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu, które zarejestrują działalność gospodarczą obejmujące:
a. Indywidulne doradztwo – 2 godziny
b. Szkolenie grupowe z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji - 5 godzin
 
Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie
od 28.07.2014r do 01.08.2014r. w godzinach 8:00 – 16:00
 
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera
w biurze projektu: ,,Startuj z biznesem” znajdującego się pod adresem

Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
 
W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera, za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień i godzinę wpływu do biura projektu .
 
Regulamin rekrutacyjny i dokumenty rekrutacyjne są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz do pobrania na stronie internetowej www.fpcp.org.pl w zakładce projekty / "Startuj z biznesem" / dokumenty

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych.
 
Biuro projektu „Startuj z biznesem”
Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00,
fax. 81 470 09 30
e- mail: startujzbiznesem@fpcp.org.pl
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: