r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XXXI sesja Rady Gminy
11-04-2014

XXXI sesja Rady Gminy

Informuję, że XXXI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2013 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz potrzeby na 2014 r. w zakresie pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.
 8. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/211/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Trzydnik Duży na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  2. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Trzydniku Dużym;
  3. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w ramach utworzenia Centrum Organizacji Imprez Sportowych i Społeczno – Kulturalnych w Trzydniku Dużym;
  4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzydnik Duży;
  5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego;
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzydnik Duży;
  7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/148/2009 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  8. w sprawie najmu lokalu użytkowego;
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu;
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu;
  11. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/214/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu;
  12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2014;
  13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady

Marek Kosikowski
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: