r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Konkurs dla Lokalnych Liderów
09-10-2013

Konkurs dla Lokalnych Liderów

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które zorganizowały akcję/działanie na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej na terenie powiatu kraśnickiego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Regulamin dotyczący zasad i warunków przeprowadzenia Konkursu dla Lokalnych Liderów 

1. Nazwa Konkursu Konkurs dla Lokalnych Liderów. 

2. Definicje haseł użytych w regulaminie: 

Kandydat – osoba, która ubiega się o nagrodę w Konkursie. 

Akcja – działanie na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej przeprowadzone przez kandydata na terenie powiatu kraśnickiego.

Cel charytatywny – cel, którego efektem jest poprawa standardu życia osób, które takiej pomocy potrzebują. Osoba przeznaczająca środki na taki cel, nie może czerpać z nich korzyści materialnych.

Karta zgłoszeniowa – przygotowany przez Organizatora formularz, którego celem jest zebranie informacji o Kandydacie i jego projekcie.

Konkurs – Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej dla Lokalnych Liderów.

Laureat – osoba, która na podstawie decyzji Jury ma prawo do Nagrody głównej.

Lider – osoba, która organizuje grupę ludzi, motywuje ich do realizacji działań przez niego zainicjowanych a jego postawa jest wzorem do naśladowania dla innych. Do typowych postaw liderskich zaliczyć można na przykład: odpowiedzialność za działanie podopiecznych; sprawne kierowanie grupą; konsekwentne dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów; umiejętne konstruowanie projektów i wdrażanie ich w życie. 

3. Cel Konkursu Celem Konkursu jest popularyzowanie odpowiedzialnych postaw liderskich wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich. 

4. Organizator Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej. 

adres: Jagiellońska 5 23-200 Kraśnik www: http://www.lgdkrasnik.pl e-mail: biuro@lgdkrasnik.pl 

tel. 81 825 27 27

5. Współfinansowanie nagrody Nagrody i wyróżnień w Konkursie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

6. Jury Konkursu Jury wybrane zostanie przez Organizatora Konkursu . 

7. Warunki uczestnictwa W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które zorganizowały Akcję/działanie na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej na terenie powiatu kraśnickiego oraz przedstawia nam potwierdzenie w/w działania, forma potwierdzenie dowolna (np. list referencyjny od innej organizacji, instytucji, umowa współpracy, umowa wolontariatu, zdjęcia itp.). Zgłoszenie jest ważne w momencie otrzymania przez Organizatora wypełnionej w całości i poprawnie Karty Zgłoszeniowej. Wszelkie nadesłane materiały pozostają w archiwum Konkursu i nie podlegają zwrotowi. Organizator zapewnia, że przesłane materiały zostaną wykorzystane wyłącznie do celów Konkursu.

8 . Przykładowe działania zasługujące na wyróżnienie: - aktywność w małych środowiskach lokalnych, - działalność, która aktywizuje takie środowiska, - zachęcanie innych mieszkańców do działań prospołecznych. 

9. Kryteria oceny Kandydatów, którymi może posłużyć się Jury Konkursu: - umiejętności liderskie: zgromadzenie i zintegrowanie zespołu, postawa wobec współpracowników i osób, na których rzecz realizowana jest akcja/działanie, - pozytywny efekt społeczny akcji/działania, - realizacja akcji/działania w warunkach ograniczonego wsparcia innych organizacji, - zaangażowanie i wysiłek Lidera, - stopień wpływu akcji/działania na innych, - kreatywność i innowacyjność, - wytrwałość i konsekwencja w pokonywaniu trudności. 

10. Przebieg Konkursu Termin zgłaszania Kandydatów upływa 6 grudnia 2013 roku. O terminie zgłoszeń decyduje data wysłania zgłoszenia. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną lub listownie pod adres wskazany w pkt. 4. Szczegóły można znaleźć również na stronie internetowej www.lgdkrasnik.pl W przypadku wystąpienia niejasności w Formularzu Zgłoszeniowym Organizator zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Kandydatem w celu uzupełnienia bądź poprawienia zgłoszenia. Laureat wyłoniony zostanie w połowie grudnia 2013 roku. 

Sprecyzowane daty zostaną ogłoszone wkrótce. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. W przypadku dokonania takich zmian wszyscy Kandydaci zostaną o nich powiadomieni. 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszenia

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: