r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacje dla Sołtysów
07-08-2013

Informacje dla Sołtysów

Wójt Gminy przypomina, że zbliża się termin składania wniosków zawierających przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014.
 
 
Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2014, sołectwa do 30 września  2013 r. muszą złożyć do Wójta Gminy Trzydnik Duży, wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego.

Aby wniosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.). Przedsięwzięcia zgłoszone we wniosku muszą spełniać łącznie trzy przesłanki: być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców danej miejscowości oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy.
 
Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, posiadać kalkulację kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego) oraz uzasadnienie.
 
Wzory wymaganych dokumentów dostępne są w Urzędzie Gminy, I piętro pok. nr 14:
  1. Protokół z zebrania wiejskiego,

  2. Lista obecności,

  3. Uchwała z zebrania wiejskiego,

  4. Wniosek o realizację zadania.

 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w prace nad przygotowaniem wniosku
i po jego zatwierdzeniu – wspólnej realizacji wskazanych zadań.
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: