r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XXV Sesja Rady Gminy
13-06-2013

XXV Sesja Rady Gminy

26 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 10:00

ST.0001.5.2013

Informuję, że XXV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 1000

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.

 6. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.

 

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2012 rok wraz z:

  1. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,

  2. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży,

  3. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2012 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzydnik Duży z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2012 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Trzydniku Dużym za rok 2012;

  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym za rok 2012;

  3. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego;

  4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Trzydnik Duży do projektu realizowanego przez Powiat Kraśnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 „Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”

  5. zmiany Uchwały Nr XXI/142/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 grudnia 2012 r.
   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2013;

 2. Wolne wnioski i zapytania.

 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Kosikowski


 

 

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: