r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

 XXIV sesja Rady Gminy
24-05-2013

XXIV sesja Rady Gminy

Informujemy, że XXIV sesja Rady Gminy Trzydnik Duży odbędzie się w dniu 29 maja 2013 r.(środa) o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro,pok. Nr 21)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

5. Ocena stanu oraz plany remontów i modernizacji dróg na terenie gminy Trzydnik Duży.

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2012 roku.

7. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Trzydnik Duży.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.

b) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.

d) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 grudnia

2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2013;

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kosikowski

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: