r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie do 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
18-02-2013

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie do 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

od 4 marca do 8 marca 2013 r
 
W związku z przystąpieniem Gminy Trzydnik Duży do ,, Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania ” informuję, że w terminie od 4 marca do 8 marca 2013 r. w tut. Urzędzie, pokój nr 14 będą przyjmowane w ramach uzupełniającego naboru wnioski od osób fizycznych o udzielenie dofinansowania na pokrycie do 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z posesji położonych na terenie gminy Trzydnik Duży w 2013 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której są zgromadzone na pryzmie a zdemontowane przed 2004 r.
 
We wniosku należy podać ilość w metrach kwadratowych wyrobów zawierających azbest i planowany termin w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z dachu budynku.

Do wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych:

1/ z dachów budynków należy dołączyć:

a/ wypis z rejestru gruntów a w przypadku współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania,

b/ zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Kraśniku ,pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,

c/ informację o wyrobach zawierających azbest ,

d/ ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

2/ z pryzm zgromadzonych na nieruchomości należy dołączyć załączniki zawarte w punkcie I podpunkt a, c , d.

Druki wniosków, załączniki oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej gminy www.trzydnik.lubelskie.pl oraz w Urzędzie pokój nr 14.

Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu /15/ 8731879 w. 325.

 

Wójt Gminy

Franciszek Kwiecień

   Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032
   Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
   Wniosek dla osób fizycznych
   Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

   Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032
   Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
   Wniosek dla osób fizycznych
   Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

grafika
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna