r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Osoba trzymająca tablet
19-06-2024

Zaproszenie na III sesję IX kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) zwołuję III sesję IX kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21), z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy. 
 4. Informacja Wójta Gminy Trzydnik Duży z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 5. Analiza bezpieczeństwa na terenie gminy. 
 6. Informacja z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym za 2023 r.
 8. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2023 r. oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym na 2024 r. 
 9. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy Trzydnik Duży.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok. 
 11. Raport z wykonania w 2023 r. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji. 
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023 r. 
 13. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Trzydnik Duży  za 2023 rok. 
 14. Debata nad przedstawionym Raportem. 
 15. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzydnik Duży wotum zaufania. 
 16. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2023 rok wraz z: 
  1. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu, 
  2. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży, 
  3. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży, 
  4. dyskusja. 
 17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
  z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2023 rok. 
 18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzydnik Duży. 
 19. Podjęcie uchwał: 
  1. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Olbięcinie, 
  2. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Krzyża w Rzeczycy Księżej,  
  3. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Przemieniania Pańskiego 
   w Rzeczycy Ziemiańskiej,  
  4. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Przemieniania Pańskiego 
   w Rzeczycy Ziemiańskiej,
  5. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Olbięcinie. 
  6. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r., 
  7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 20. Wolne wnioski i zapytania. 
 21. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Radwan 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: