r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Osoba trzymająca tablet
20-05-2024

Zaproszenie na II sesję IX kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję II sesję IX kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 28 maja r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21), z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji. 
 4. Informacja Wójta Gminy Trzydnik Duży z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 5. Podjęcie uchwał: 
  1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, 
  2. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy, 
  3. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy, 
  4. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Trzydnik Duży w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
 6. Wolne wnioski i zapytania. 
 7. Zamknięcie obrad II sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Radwan 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: