r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Osoba trzymająca tablet
07-12-2023

Zaproszenie na XLVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji. 
 4. Informacja Wójta Gminy Trzydnik Duży z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 5. Podjęcie uchwał: 
  1. w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego  programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028, 
  2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  w zakresie   dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, 
  3. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania, 
  4. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, 
  5. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, 
  6. zmieniająca uchwałę nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2025, 
  7. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży 
   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, 
  8. w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026, 
  9. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Trzydnik Duży polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, 
  10. w sprawie rozpatrzenia petycji, 
  11. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata  na ławnika, 
  12. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
  13. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
  2. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, 
  3. przedstawienie opinii komisji stałych, 
  4. dyskusja, 
  5. głosowanie nad projektem uchwały. 
 7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2024: 
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
  2. przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej ,
  3. przedstawienie opinii komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej, 
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie wniosków komisji Rady Gminy dotyczących wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej, 
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi wnioskami w sprawie wprowadzania zmian w projekcie uchwały budżetowej, 
  6. głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej zgłoszonych przez komisje Rady Gminy, 
  7. głosowanie nad uchwałą budżetową. 
 8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Trzydnik Duży na 2024 rok.
 9. Wolne wnioski i zapytania. 
 10. Zamknięcie obrad XLVI sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Serafin 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: