r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Herb gminy trzydnik duży na rozmazanym tle.
02-10-2023

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI: ŻUK A156 FS-LUBLI

WÓJT GMINY TRZYDNIK DUŻY OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI: ŻUK A156 FS-LUBLIN.


I. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Trzydnik Duży Trzydnik Duży 59A
23-230 Trzydnik Duży NIP:7151773554 Regon:830409672

II. Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka/Model: ŻUK A156 FS-LUBLIN
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny - pożarniczy
Nr rejestracyjny: TBA 7100
Rok produkcji: 1994
VIN SUL 15611 HR0571888
Pojemność silnika: 2120,00 cm3
Przebieg: 23414km
Masa własna: 2100 kg
Termin ważności badania technicznego: 13.06.2024
Stan techniczny: bardzo dobry
Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (15) 8731879w godz. od 7.30 do 15.30

II. Cena wywoławcza wynosi 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż samochodu nie jest objęta podatkiem VAT.

IV. Miejsce i termin przetargu:
1) Oferta pisemna powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży.
2) Termin składania ofert upływa dnia 27 października 2023 roku o godz. 10.00.
3) Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2023 roku o godz. 10.15. w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży. Urząd Gminy Trzydnik Duży 23-230 Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A tel. (15) 873 18 79, fax (15) 8731821 e-mail: sekretariat@trzydnikduzy.pl , ugtrzydnik@ops.pl, strona: www.trzydnikduzy.pl

V. Warunki przystąpienia do przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym treść: „Oferta na zakup samochodu specjalnego — pożarniczego marki ŻUK" Oferta winna być nie niższa niż cena wywoławcza i zawierać następujące dokumenty:
1/ Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu - załącznik nr I do ogłoszenia, oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności.
2/ Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz stanem technicznym pojazdu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

VI. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert — 100% cena.

VII. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w terminie ustalonym przez sprzedającego.

VIII. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

IX. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia — w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty na rachunek bankowy nr: 42 8717 1080 2006 6000 0723 0001 z adnotacją: Zapłata za samochód marki ŻUK

X. Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty na konto Urzędu Gminy Trzydnik

XI. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez sprzedającego terminie do zawarcia umowy Gmina może wystawić samochód do ponownego przetargu.

XIII. Informacje dodatkowe. - Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. - Ogłoszenie wraz z załącznikami opublikowane na stronie www.trzydnikduzy.pl - Wszelkie koszty związane z nabyciem , opłatami skarbowymi oraz przerejestrowaniem pojazdu ponosi w całości nabywca w/w samochodu.

XIV. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy Trzydnik w pok. nr 23 lub pod numerami telefonu (15) 8731879 wew. 323 godz. od 7.30 do 15.30.

Ogłoszenie w BIP:
https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79&action=details&document_id=1933026

Link do ogłoszenia ze zdjęciami:
https://sprzedajemy.pl/samochod-pozarniczy-zuk-a156-trzydnik-duzy-2-6bea9f-nr68389037

 

 

Załączniki

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

grafika
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna