r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

wywóz szamba
22-05-2023

AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy w Trzydniku Dużym informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z Dz.U.2022 poz.1297 z późn. zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Trzydnik Duży wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży pok. Nr. 23 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzydnik Duży https://www.trzydnikduzy.pl  (pod treścią informacji).

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2023  r. do pok. 23 Urzędu Gminy  w Trzydniku Dużym lub za pośrednictwem poczty na adres: Trzydnik Duży 59a, 23-230 Trzydnik Duży lub skan przesłany e-mailem na adres: budownictwo@trzydnikduzy.pl

 

Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, właściciele nieruchomości mają obowiązek:

  • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. 

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy - podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy. Postępowanie w takich sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.   

Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych mają obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości powinni także posiadać dokumenty potwierdzające częstotliwość opróżniania szamb i osadników (faktura, rachunek). Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzydnik Duży są następujące podmioty:

 

  • EKOTRANS - Kowalin 14B, 23-200 Kraśnik, tel. 81 825 01 00 kom.  724 067 626
  • As. Wywóz nieczystości płynnych i stałych. Kowalik A. - ul. Suchyńska 20, 23-200 Kraśnik, tel. 603 323 977,
  • M.K.T. Mieczysław Tuniak - ul. Konarskiego 2, 23-200 Kraśnik, tel. 691 965 023.

 

 

Ikona pdf Druk -Zgłoszenie zbiornika bezodpływ. lub przydomowej oczyszczalni ścieków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 324,01 kB ]

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna