r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży
dla potrzeb sporządzenia Lokalnego  Programu Rewitalizacji
16-05-2017

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Opis przebiegu konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 12 do 18 kwietnia 2017 roku. Przebiegały w następujących formach:
  1. spacer badawczy w dniu 18 kwietnia od godz. 12,
  2. debata konsultacyjna w dniu 18 kwietnia od godz. 14,
  3. zbieranie uwag za pomocą formularzy konsultacyjnych oraz ankiet.

Projekt mapy z obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji, formularz konsultacyjny oraz ankieta zostały umieszczone w dniu 12 kwietnia na stronie internetowej urzędu gminy, w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji”.

Informacje o przebiegu spaceru badawczego

Z uwagi na wyznaczony obszar rewitalizacji na miejsce spaceru wybrano kolejno: urząd gminy, budynek biblioteki oraz gminny ośrodek kultury. Potem samochodami przejechano do miejscowości Olbięcin, najpierw do zespołu szkół a na koniec w okolice budynku ochotniczej straży pożarnej. Tam spacer zakończono.

Spacer rozpoczął się o godz. 12 pod budynkiem Urzędu Gminy. Uczestnicy wyruszyli w stronę budynku biblioteki. Prowadzący zwrócił uwagę, że celem dzisiejszego spaceru jest określenie granic obszaru rewitalizacji.

W bibliotece zwrócono uwagę, że budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (wózek nie zmieści się w drzwiach). Uczestnicy wskazali również nierówną podłogę, która doskwiera osobom korzystającym z biblioteki. Zdaniem jednej z uczestniczek spaceru największym problemem społecznym w gminie jest bezrobocie, w tym również bezrobocie ukryte. Miejsca takie jak biblioteka, zapewniają bezpłatną rozrywkę.

W Olbięcinie mieszkańcy zauważyli, że miejscowość w ostatnich latach zwiększyła liczbę mieszkańców. Jednak wiele rzeczy należy poprawić.

Informacje o przebiegu debaty konsultacyjnej

W dniu 18 kwietnia o godz. 14 rozpoczęła się debata konsultacyjna, w której udział wzięło 10 osób oraz wójt i ekspert zewnętrzny. Na początku prowadzący przedstawił cel opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz przedstawił wyniki diagnozy, na podstawie której wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Następnie głos zabrali zgromadzeni mieszkańcy.

Mieszkańcy zwrócili uwagę, że aktywność mieszkańców jest duża na początku danej inicjatywy, ale później gaśnie. Inna osoba zwróciła uwagę, że istotną kwestią są sprawy finansów na prowadzenie działań. Wójt zwrócił uwagę, że dużym problemem gminy jest szkolenie lokalnych liderów. Jest to gmina typowo rolnicza. Demografia w gminie ma najgorszy wskaźnik w powiecie. Jego zdaniem należy wspierać lokalnych liderów. Wójt przypomniał, że diagnoza na podstawie zebranych danych daje pewien obraz sytuacji, ale nie należy się łudzić, że na wszystko dostaniemy pieniądze.

Jedna z osób zadała pytanie, jakie znaczenie ma dla właścicieli działek, że znajdą się one na terenie objętym obszarem rewitalizacji. Prowadzący wyjaśnili, że samo wyznaczenie obszaru bez nałożenie innych obostrzeń niczym nie skutkuje dla właścicieli działek. Urząd może nałożyć obostrzenia w sprawie gospodarowania, np. w sytuacji gdy gmina zaplanuje na danym terenie park to nabywca nie może tam wybudować spalarni odpadów.

Następnie mieszkanka zapytała, na jakie działania gmina może otrzymać środki finansowe. Gmina może otrzymać środki na rewitalizację zarówno na remont budynków, zakup sprzętu jak i projekty nieinwestycyjne.

Wyniki ankiet i formularzy konsultacyjnych

W czasie trwania konsultacji społecznych, do urzędu gminy wpłynęło 17 ankiet. Mieszkańcy oceniali w nich elementy wpływające na warunki życia mieszkańców w gminie w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze). Najlepiej oceniono bezpieczeństwo publiczne (3,88), dostępność opieki przedszkolnej (3,82) oraz funkcjonowanie systemu pomocy społecznej (3,71). Najniżej oceniono dostępność opieki żłobkowej (1,44), sytuację na rynku pracy (2,29), zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych (2,56) oraz dochody uzyskiwane przez mieszkańców (2,59).

Poniższa tabela przedstawia średni wynik odpowiedzi na poszczególne pytania.

Lp.

Elementy funkcjonowania

Średni wynik z ankiet

1.

Sytuacja na rynku pracy

2,29

2.

Dochody uzyskiwane przez mieszkańców

2,59

3.

Aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne

2,94

4.

Dostępność opieki przedszkolnej

3,82

5.

Dostępność opieki żłobkowej

1,44

6.

Poziom edukacji i oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach

3,53

7.

Dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej i spędzania czasu wolnego

3,65

8.

Bezpieczeństwo publiczne

3,88

9.

Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej

3,71

10.

Przedsiębiorczość mieszkańców

2,88

11.

Dostępność do handlu i usług na terenie miasta

3,06

12.

System wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości na terenie miasta

2,63

13.

Dostępność i stan infrastruktury technicznej: drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej

3,59

14.

Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznych

2,56

15.

Baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa

3,29

16.

Zagospodarowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

3,29

17.

Stan środowiska naturalnego i zanieczyszczenia powietrza

3,35


Na pytanie o najważniejsze efekty rewitalizacji mieszkańcy najczęściej wskazywali na poprawę stanu infrastruktury technicznej i drogowej (13 osób), poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych (11), zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie aktywności lokalnej (10).

W czasie trwania konsultacji mieszkańcy złożyli 10 formularzy konsultacyjnych. Stosunek przedstawionych opinii nt. obszaru zdegradowanego wyniósł: 4 razy zdecydowanie pozytywny, 6 razy pozytywny. Również 4 oceny zdecydowanie pozytywne i 6 ocen pozytywnych przyznano zaproponowanemu w konsultacjach obszarowi rewitalizacji. W ocenie mieszkańców: „w wyznaczonym obszarze występują bezrobocie, niska przedsiębiorczość, niska aktywność społeczna mieszkańców”, zwrócono też uwagę na „poprawienie sytuacji bytowej mieszkańców”. Jedna osoba dopisała uzasadnienie oceny dla obszaru rewitalizacji: „W wyznaczonym obszarze rewitalizacji istnieje potrzeba zwiększenia zaangażowania mieszkańców, pobudzenia przedsiębiorczości i odpowiedzialności za własne działania dostępności oferty kulturalno-społecznej dla mieszkańców oraz poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej”.

Wynikiem konsultacji jest pozytywna opinia mieszkańców w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Trzydnik Duży.

 

Do pobrania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.06 MB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: