r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Bobry
24-11-2022

STRATY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY-ODSZKODOWANIA

W ostatnim czasie znacząco wzrosła ilość szkód w Naszej Gminie wyrządzonych przez bobry. Wielu rolników ma problem, gdzie należy złożyć wniosek, do urzędu gminy czy też innej instytucji.

Jak wynika z art. 126  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, to Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim a także na działce rekreacyjnej.

Gdzie składać wnioski o odszkodowanie?

Wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry należy składać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Na stronie internetowej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie są zawarte szczegółowe informacje na temat wniosków i niezbędnych załączników. http://bip.lublin.rdos.gov.pl/oledziny-i-szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-bobry

Ustawa o ochronie przyrody stanowi, że oględzin i szacowania szkód, także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Ustawa określa także, że właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać m.in. z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie sposobów zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta. Współdziałanie może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry?

Odszkodowanie nie przysługuje np. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;

 1. jeżeli poszkodowany nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie,
 2. jeżeli poszkodowany nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;
 3. za szkody, np. nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy;
 4. w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych.

 Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy

 1. Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową
  Załączniki dodatkowe do wniosku:
  1. kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności mienia, które uległo szkodzie, a w przypadku szkody wyrządzonej w pogłowiu zwierząt gospodarskich:
   • oświadczenie poszkodowanego, że zwierzę będące przedmiotem szkody jest własnością poszkodowanego,
   • kopia dokumentacji hodowlanej albo oświadczenie poszkodowanego o gotowości udostępnienia dokumentacji hodowlanej do wglądu podczas oględzin szkody,
   • albo odpowiednio do przedmiotu szkody:
    • oświadczenie - budowa stawu, na którego nie było wymagane pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne,
    • kopia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, pozwolenia na budowę wydanego albo zgłoszenia dokonanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - jeżeli były wymagane dla przedmiotu szkody,
  2. informację o numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacone odszkodowanie, lub wskazanie innego sposobu wypłaty odszkodowania;
  3. upoważnienie oględziny szkody,
  4. upoważnienie współwłaściciela,
  5. upoważnienie współmałżonka,
  6. pisemne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy poszkodowany ustanowił pełnomocnika.

 

Ikona docxWniosek o odszkodowanie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [38.80 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: