r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

osoba z dokumentami
14-11-2022

Informacja w sprawie przyznania dotacji dla GKS „Płomień” Trzydnik Duży na realizację w 2022 r. zadania publicznego

Na podstawie złożonej oferty i przeprowadzonego postępowania Wójt Gminy Trzydnik Duży podjął decyzję w sprawie przyznania dotacji dla GKS „Płomień” Trzydnik Duży na realizację w 2022 r. zadania publicznego.

Trzydnik Duży, dn. 14.11.2022 r.

ST.525.2.2022

 

 

W dniu 4 listopada 2022 r. Gminny Klub Sportowy „Płomień” Trzydnik Duży złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Organizacja miniturniejów dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dla Niepodległej”.

Oferta została udostępniona w sposób wskazany w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), wyznaczając 7 – dniowy termin na zgłaszanie uwag. Uwag nie wniesiono.

Złożona oferta jest zgodna z art. 19a ust. 1 wyżej cytowanej ustawy – tj. nie przekroczono kwoty możliwej do otrzymania oraz nie przekroczono okresu realizacji zadania. Ponadto spełniony został warunek określony w art. 19a ust. 6 ustawy.

W związku z powyższym, uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, została podjęta decyzja o udzieleniu GKS „Płomień” Trzydnik Duży dotacji w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

Ikona pdfDecyzja z podpisem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [217.01 KB]

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: