r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY Z dnia 4 kwietnia 2017 r.
04-04-2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 R.

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, iż w dniach od 12 kwietnia 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno–funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w następującej formach:

  1. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 18.04.2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy wcześniej przesłać drogą elektroniczną na adres: ugtrzydnik@ops.pl lub telefonicznie pod nr 15 8731879 wew. 313, podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzydnik Duży.
  2. Debaty Konsultacyjnej w dniu 18.04.2017 r. na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzydnik Duży – opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy pok. 21.
  3. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Trzydnik Duży – www.trzydnikduży.pl (zakładka „Rewitalizacja Gminy Trzydnik Duży"). Wypełnione formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2017 r. do Urzędu Gminy Trzydnik Duży pocztą tradycyjną (Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży oraz elektroniczną na adres: ugtrzydnik@ops.pl, a także złożyć bezpośrednio w pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu (w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30).

Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 12 kwietnia 2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Trzydnik Duży – www.trzydnikduzy.pl (zakładka „Rewitalizacja Gminy Trzydnik Duży") oraz w pokoju nr 8 w budynku Urzędu Gminy. Formularz konsultacyjny będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Trzydnik Duży w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Trzydnik Duży.


Zarządzenie 181/2017, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [462.19 KB]

Ogłoszenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [503.89 KB]

Ankieta trzydnik, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [454.23 KB]

Formularz Trzydnik, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [240.57 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: