r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Traktor na polu
09-02-2022

Zwrot podatku akcyzowego

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022 roku.

W 2022 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r., w dwóch terminach:

 

a) od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

b) od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

 

WARUNKI PRZEDMIOTOWE OTRZYMANIA ZWROTU- ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUR OD 1.01.2022 R.

 

Kody paliwa uprawniające do uzyskania zwrotu:

 

Do zwrotu podatku akcyzowego można uwzględnić faktury potwierdzające zakup oleju napędowego, oznaczone kodami:

CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48

 

CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19

 

CN 3826 00

 

Nie dają prawa do zwrotu podatku akcyzowego oleie opałowe o kodach: 

CN od 2710 19 51 do CN 2710 19 68

CN od 2710 20 31 do CN 2710 20 39

 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.(Dz. U. poz. 2266), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/I), liczby 110 oraz   powierzchni    użytków    rolnych    będących    w    posiadaniu    lub    współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

 
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/I), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 
Wójt, wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie: 
1-30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
3-31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
 
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: