r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
26-11-2021

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XV/226/10 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 9 listopada 20210 r. w spawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r., informuję o wynikach konsultacji.

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzydnik Duży na rok 2022 zostały przeprowadzone w okresie od 14.10.2021 r. do 28.10.2021 r., a ich celem było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu tego dokumentu i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego Programu.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w dniu 14.10.2021 r. na:

  1. stronie internetowej Urzędu Gminy Trzydnik Duży,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania swoich uwag do projektu konsultowanego programu
w następujących formach:

  1. elektronicznie na adres: ugtrzydnik@ops.pl
  2. pisemnie na adres Urzędu Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży.

W czasie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: