r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
21-10-2021

Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Gmina Trzydnik Duży zamierza przystąpić do konkursu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - ,,Granty PPGR".

Program sfinansuje zakup komputerów stacjonarnych i  laptopów, które zostaną użyczone uczniom do wykorzystania ich podczas nauki.

W Gminie Trzydnik Duży miejscowością, w której funkcjonowało zlikwidowane PPGR jest: Rzeczyca Księża.

Aby uczeń szkoły podstawowej mógł skorzystać z programu  należy złożyć oświadczenie w szkole oraz spełniać warunki:

  1. dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowanie Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
  2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej Państwowym Przedsiębiorstwem Gospodarki Rolnej,
  3. dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Trzydnik Duży pok. 8 w godzinach od 7.30 do 15.00  na załączonych wzorach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Ikona docxInformacja o przetwarzaniu danych osobowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [61.62 KB]

Ikona docOŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [151.00 KB]

Ikona docŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [151.00 KB]

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: