r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
14-06-2021

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok


  1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

  3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

  4. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.

  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzydnik Duży w zakładce „Raport o stanie gminy” oraz na stronie internetowej w/w Urzędu. Informacja zostaje także ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Trzydnik Duży.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest także w sekretariacie Urzędu Gminy Trzydnik Duży (pok. 8) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 14).

 

Do pobrania

Ikona rtfFormularz zgłoszenia, plik: Rozszerzenie: rtf, Rozmiar: [106.44 KB]

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: