r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Osoba przy dokumentach
01-06-2021

Zarządzenie Nr 216/2021 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Trzydnik Duży za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Trzydnik Duży przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Trzydnik Duży za 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Trzydnik Duży za 2020 rok podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Trzydnik Duży.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie z raportem dostępne na stronie: https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=1641820

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: