r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
15-02-2021

Informacja o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku

Zarządzenie Nr 192/2021 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 r.

Zarządzenie Nr 192/2021 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., póz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 18a ust. l pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. póz. 1057 z późn. zm.). -
zarządza się, co następuje:


§ 1.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 r. w części obejmującej poniższe zadanie:
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „ Trzeźwościowy Rajd Rowerowy"

§ 2.
Oferta złożona na wyżej wymienione zadanie nie spełnia wymogów konkursowych.

§ 3.
Informacje o unieważnieniu konkursu w części, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzydnik Duży, na stronie internetowej Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Trzydnik Duży.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ikona pdfZARZĄDZENIE NR 192/2021 WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 15 lutego 2021 r, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [160.39 KB]

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: