r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Dwie osoby przy dokumentach
17-12-2020

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

projektu uchwał w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 ” r. oraz ,, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”
Wójt Gminy Trzydnik Duży na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Trzydnik Duży ( Dz. Urz. Woj. Lub. 2015. poz. 917) informuje, że w okresie od dnia 01 grudnia 2020 r. do dnia 14 grudnia 2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w trybie badania opinii mieszkańców nad projektami uchwał w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 175/2020 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok ” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.”

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzydnik Duży.

Uwagi i opinie sporządzone na formularzu mogły być składane w terminie 14 dni od dnia 01 grudnia 2020 r. osobiście w pokoju nr. 14, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.

W wyznaczonym terminie konsultacji, nie zgłoszono żadnych opinii i  uwag w sprawie projektów uchwał.
 
Niniejsze sprawozdanie zamieszczone zostaje na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym.
 
Sprawozdanie sporządziła:
Gabriela Pączek
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: