r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o terminie naboru i konsultacji fiszek operacji w ramach poddziałania 19.2
21-10-2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o terminie naboru i konsultacji fiszek operacji w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

 

  • Podejmowanie działalności gospodarczej - 2 000 000,00 zł

  • Rozwijanie działalności gospodarczej – 1 775 000,00 zł

1. Termin naboru i konsultacji fiszek operacji: od 17 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.

2. Miejsce naboru i konsultacji fiszek operacji: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik

3. Tryb składania fiszek: fiszki operacji należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia wskazanego w informacji o naborze.

4. Wzór formularza fiszki operacji:
Wzór formularza fiszki operacji jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Ziemi Kraśnickiej oraz na stronie www.lgdkrasnik.pl w zakładce Aktualności;
5. Złożenie fiszki operacji nie jest obligatoryjne i nie ma wpływu na proces składania i oceny wniosków

o dofinansowanie operacji;

6. Etap konsultacji fiszek operacji ma na celu wskazanie Wnioskodawcy, czy zaproponowany pomysł wpisuje się w założenia konkursu przy uwzględnieniu:

6.1. Zgodności z celem głównym i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,
6.2. Zgodności z programem, w ramach którego jest planowana realizacja;
6.3. Wykluczeń podmiotowych;
6.4. Wykluczeń przedmiotowych;
6.5. Wykonalności operacji we wskazanych ramach czasowych;/
6.6. Kwalifikowalności wydatków;
6.7. Posiadania numeru identyfikacyjnego;
6.8. Realizacji przedsięwzięcia na właściwym terenie; 6.9. Założeń budżetu operacji.

7. Opis procedury naboru i konsultacji fiszek operacji reguluje Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: