r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

17-06-2020

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Trzydnik Duży - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Trzydnik Duży.
Liczba rachmistrzów z terenu gminy Trzydnik Duży: 4
 
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą w tym terminie w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży (sekretariat pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Trzydnik Duży.
 
I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO
 
Kandydat na rachmistrza spisowego:
 • musi być osobą pełnoletnią,

 • musi zamieszkiwać  na terenie gminy Trzydnik Duży,

 • musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 • musi posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 • nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 
II. WAŻNA INFORMACJA!
 
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu obejmującym przekazanie informacji o:
 • statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,

 • zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,

 • sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego.  
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY
 • zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem

  • imienia i nazwiska

  • adresu zamieszkania

  • telefonu, adres e-mail

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Oświadczenia, o których mowa wyżej można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Trzydnik Duży www.trzydnikduzy.pl (zakładka Powszechny Spis Rolny 2020) lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy (pok. nr 15).
 
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 lipca 2010 r.
 
V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
 
Urząd Gminy Trzydnik Duży
Trzydnik Duży 59A
Sekretariat pok. nr 8
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu) z dopiskiem: "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020".
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 
 
Pliki do pobrania:
 

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [71.22 KB]

Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [113.92 KB]

Plakat
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: