r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

21-05-2020

Posiedzenie Wspólne Komisji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2020 r. (piątek) o godz. 9.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym, odbędzie się posiedzenie wspólne komisji: Komisji Ładu i  Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów i Promocji; Komisji Kultury, Zdrowia i  Wychowania.
Porządek posiedzenia:
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2019 r.

 2. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2019 roku oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez OPS w Trzydniku Dużym na 2020 r.

 3. Ocena zasobów pomocy społecznej – Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 4. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Trzydnik Duży.

 6. Informacje z realizacji wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.

 7. Raport o stanie Gminy Trzydnik Duży za 2019 rok.

 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 9. Sprawozdanie finansowe Gminy Trzydnik Duży za 2019 rok.

 10. Opiniowanie projektów uchwał.

 11. Wolne wnioski i zapytania.

 12. Zamknięcie obrad komisji.

 
Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Ryszard Dolecki

Ryszard Dolecki


Beata Drewniak

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: