r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Wnioski - usuwanie wyrobów zawierających azbest
22-12-2011

Wnioski - usuwanie wyrobów zawierających azbest


W związku z przystąpieniem Gminy Trzydnik Duży do ,,Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi” Wójt Gminy informuje, że w terminie do 12 stycznia 2012 r. w tut. Urzędzie, pokój nr 11 będą przyjmowane wnioski od osób fizycznych o udzielenie dofinansowania na pokrycie do 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z posesji położonych na terenie gminy Trzydnik Duży w 2012 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której są zgromadzone na pryzmie a zdemontowane przed 2004 r.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której są zgromadzone na pryzmie a zdemontowane przed 2004 r. We wniosku należy podać ilość w metrach kwadratowych wyrobów zawierających azbest i planowany termin w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z dachu budynku.

Do wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych:
1) z dachów budynków należy dołączyć:
a) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości 
a w przypadku współwłaścicieli, zgodę wszystkich na realizację zadania,
b) zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Kraśniku lub pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,
c) informację o wyrobach zawierających azbest (druk formularza do pozyskania 
w UG),
d) ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk formularza do pozyskania w UG),
2) z pryzm zgromadzonych na nieruchomości należy dołączyć załączniki zawarte w punkcie 1 podpunkt a, c, d.
Druki wniosków, załączniki oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej gminy www.trzydnik.lubelskie.pl oraz w Urzędzie pokój nr 11. Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu /15/ 8731879 wew. 325.

   Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032
   Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
   Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
   Wniosek dla osób fizycznych
   Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: