r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy z dn. 11 marzec 2009
11-03-2009

Zarządzenie Wójta Gminy z dn. 11 marzec 2009

ZARZĄDZENIE Nr 76/2009 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 11.03.2009 r.

w sprawie ustalenia ,, Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do badania gleb na zawartość makroelementów rolnikom z terenu gminy Trzydnik Duży w 2009 roku”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam ,,Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do badania gleb na zawartość makroelementów rolnikom z terenu gminy Trzydnik Duży w 2009 roku” stanowiący załącznik nr 1

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


REGULAMIN
UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DO BADANIA GLEB NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW ROLNIKOM Z TERENU GMINY TRZYDNIK DUŻY W 2009 ROKU


§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania rolnikom z terenu gminy Trzydnik Duży dofinansowania do badania gleb na zawartość makroelementów.

§ 2

1.Dofinansowaniu będą podlegały koszty pobrania próbek gleb od rolników i wykonanie badań na zawartość makroelementów (wapń, fosfor, potas, magnez)
2. O dofinansowanie badań gleb mogą się ubiegać właściciele gospodarstw rolnych z terenu gminy Trzydnik Duży.
3.Wysokość dofinansowania wynosi 50% ceny do czterech prób glebowych w jednym gospodarstwie.

§ 3

1.Właściciel gospodarstwa rolnego ubiegający się o dofinansowanie do badania gleb dokona zgłoszenia u sołtysa wsi.
2.Zgłoszenia będą przyjmowane przez sołtysów wsi do 15 kwietnia 2009 r. 
3.Zgłoszenia po tym terminie nie będą objęte dofinansowaniem.

§ 4
1.Rozliczenie finansowe za badanie gleb dokonane zostanie między Wykonawcą a Gminą zgodnie z podpisaną umową po przedłożeniu imiennego wykazu rolników u których dokonano badanie gleb.
2.Rozliczenie z kwoty nie objętej dofinansowaniem nastąpi między rolnikiem a Wykonawcą.

§ 5

1. Regulamin dostępny jest:
- w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym pok. nr 11,
- na stronie internetowej www.trzydnik.lubelskie.pl
- na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna