r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

OGŁOSZENIE
21-05-2020

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że Gmina Trzydnik Duży przystępuje do realizacji działań rzeczowych projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Trzydnik Duży – energia elektryczna i cieplna ze słońca”.
Właściciel/współwłaściciel, który został zakwalifikowany do projektu, będzie poinformowany telefonicznie o konieczności zawarcia umowy finansowej z Gminą Trzydnik Duży. Niepodpisanie umowy będzie oznaczało rezygnacje z udziału w projekcie. Wysokość wpłat mieszkańców uzależniona jest od wielkości zestawu, który został dobrany na podstawie złożonej deklaracji uczestnictwa w projekcie i wynosi:
 
SOLARY:

2 panele

3 panele

4 panele

Typ 1

Na budynku

Typ 2

Na gruncie

Typ 3

Na budynku

Typ 4

Na gruncie

Typ 5

Na budynku

Typ 6

Na gruncie

2 532,96

2 796,96

2 578,96

2 848,96

2 682,46

2 965,96

 
FOTOWOLTAIKA:

3,2 kW

3,2 kW

Typ 1 – instalacja jednofazowa

Na budynku

Typ 2 – instalacja jednofazowa

Na gruncie

Typ 3 - instalacja trójfazowa

Na budynku

Typ 4

instalacja trójfazowa

Na gruncie

3 099,36

3 575,46

3 471,96

3 954,96

 
Właściciel/współwłaściciel nieruchomości, na której przewidziana jest instalacja kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych, nie będzie mógł posiadać żadnych zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu opłaty śmieciowej i dostarczania wody na rzecz Gminy Trzydnik Duży.
 
Podpisywanie umów z mieszkańcami odbywać się będzie drogą korespondencyjną. W przesyłce pocztowej znajdować się będzie druk do wpłaty wkładu własnego oraz 3 egz. umowy. Podpisane egzemplarze umowy wraz z dowodem wpłaty należy odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Trzydnik Duży DO DNIA 12.06.2020 r. (brak wpłaty i niedostarczenie umów w powyższym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w projekcie).
 
Umowy muszą zostać podpisane przez wszystkie wymienione w niej osoby. W przypadku zaistnienia zmian własnościowych prosimy o kontakt telefoniczny.
 
Konto do wpłat nr 63 8717 1080 2006 6000 0723 0011
Odbiorca: Gmina Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A
tytułem: „ SOLARY ” lub „FOTOWOLTAIKA”
 
W przypadku dokonania przelewu z konta osoby spoza projektu w tytule operacji należy wskazać dane uczestnika projektu którego dotyczy wpłata (imię i nazwisko oraz adres).
 
Montaż instalacji przez wykonawcę będzie możliwy po dokonaniu pełnej wpłaty na rzecz Gminy Trzydnik Duży i dostarczeniu podpisanych 3 egzemplarzy umowy.
 
W przypadku konieczności podpisania umowy przez pełnomocnika prosimy o dołączenie oryginału upoważnienia / pełnomocnictwa wraz z umowami.
 
Szczegółowe informacje na temat podpisywania umów można uzyskać w UG Trzydnik Duży oraz pod numerem telefonu: 15-873-18-79 wew. 328 i na stronie internetowej: www.trzydnikduzy.pl (w zakładce „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”
 
 
 
Krzysztof Serafin
 
Wójt Gminy Trzydnik Duży
 
logo
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna