r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorców – osoby fizyczne
01-12-2008

Zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorców – osoby fizyczne

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r.o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007, Nr 155, poz. 1095) oraz w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu (art. 7ba ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn.)).

 Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej powinno zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz numer PESEL (o ile taki posiada)
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy,
  • wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności.

Do zgłoszenia informacji o zawieszeniu przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 7ba ust. z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zwieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 7e ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.

W okresie zawieszeniawykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej .

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca (art.14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)):

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów 
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej:
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych ,postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) maprawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorcówwykonujących działalność gospodarczą

Druki dot. zgłoszenia informacji o zawieszeniu oraz wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej można pobrać tutaj.Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: